ส่วนยุทธศาสตร์

 • ตัวชี้วัดตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ปี 2561 [ดูข้อมูล]
 • รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2561 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561) [ดูข้อมูล]
 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล [ดูข้อมูล]
 • วิเคราะห์กระบวนงาน [ดูข้อมูล]
 • แผนจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนยุทธศาสตร์ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ [ดูข้อมูล]
 • คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนจัดการข้อร้องเรียน [ดูข้อมูล]
 • คู่มือ CGD_Costing 2555 [ดูข้อมูล]
 • รายงานต้นทุนผลผลิต ตารางที่ 1-12 [ดูข้อมูล]
 • ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินงานของส่วนยุทธศาสตร์ [ดูข้อมูล]

ติดต่อเรา