บุคลากรส่วนยุทธศาสตร์

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนยุทธศาสตร์

นายพรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)

นางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาภรณ์ เจริญศรี
วิศวกรชลประทาน