บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)

นายประจักษ์ ศรีจักร
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายสุทธิพงษ์ ไพรสุดาทิศ
นายช่างชลประทาน