บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

นายสรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)

นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายอรรถพร พวงผิว
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายวาทิตย์ บาลทิพย์
นายช่างชลประทาน

นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
นายช่างชลประทาน