บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

งานธุรการ

นางจินดา สุขรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุขนที สุดสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

งานการเงินและบัญชี

นางสาวจรรยาภรณ์ คำเปลว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานพัสดุ

นายทินกร ทองภูธรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช
เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นายสมลักษณ์ หรุ่นศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ