บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

งานธุรการ

นางจินดา สุขรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุขนที สุดสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

นายทินกร ทองภูธรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

งานพัสดุ

นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช
เจ้าพนักงานธุรการ

งานธุรการ

นายสมลักษณ์ หรุ่นศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ