บุคลากรส่วนจัดการข้อร้องเรียน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนจัดการข้อร้องเรียน

นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)

นายพชร ชวนสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายขวัญชัย สาคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอุษณีย์ ไกรงามสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางจิราพรรณ สาคร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณิดา เลาหะพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุษณีย์ ธานี
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวอรอุมา โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวปวีณา กวางไพร
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวกัญจน์พิชญ์ จุลานนท์
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวดารารัตน์ ทิมเล็ก
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวรุ่งทิพย์ พุทธทองนาค
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460