ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

งานชลประทานท้องถิ่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย อำเภอนบพิตำ และ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานชลประทานท้องถิ่น การพัฒนาพื้นที่ลำห้วยแม่ตาช้าง ลำห้วยหัวนา และ ลำห้วยบ้าน แบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง)

งานชลประทานท้องถิ่น โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช