ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

27 สิงหาคม 2018 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52
14 สิงหาคม 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52
01 สิงหาคม 2018 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 52 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคิดเชิงสังเคราะห์ Synthesis of Information ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
05 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis of information) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ(systems thinking)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ(systems thinking)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 51 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 2
28 สิงหาคม 2018 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลจำนวนอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 สรุปจำนวนและรายชื่อ โครงการจิตอาสากรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PDF)
05 เมษายน 2018 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Excel)
05 เมษายน 2018 หนังสือรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2561
05 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบรมอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
27 สิงหาคม 2018 อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัหสูตร การเตรียมความพร้อม Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่นในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มการคัดเลือกคุณสมบัติ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 หลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) และ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำดีเด่น และคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 รายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มคุณสมบัติ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มรายชื่อ Smart Farmer ในเขตพื้นที่ชลประทาน
07 มิถุนายน 2018 ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
05 มิถุนายน 2018 แบบฟอร์มขอลบข้อมูลกลุ่ม ในระบบองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 พฤษภาคม 2018 Excel Teamplate ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 พฤษภาคม 2018 ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
15 พฤษภาคม 2018 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8-11 พ.ค. 61
01 พฤษภาคม 2018 สื่อการเรียนรู้ขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
01 พฤษภาคม 2018 รหัสโครงการชลประทาน สำหรับการขึ้นทะเบียนกลุ่ม
27 เมษายน 2018 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
25 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
05 เมษายน 2018 สรุปแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่ชลประทาน สชป.1-17
1 2
ลำดับ หลักสูตร วันที่ อนุมัติหลักสูตร ใบสมัคร/แบบตอบรับ
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 17-19 ธันวาคม 2561 อนุมัติโครงการ
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 22-24 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการ
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติโครงการ
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 26-29 มีนาคม 2562 อนุมัติโครงการ
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 23-26 เมษายน 2562 อนุมัติโครงการ
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53 19-23 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติโครงการ
7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 54 24-28 มิถุนายน 2562 อนุมัติโครงการ
8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ System Thinking
9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 18-21 มีนาคม 2562 อนุมัติโครงการ
10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ 14-16 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการ
11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อาสาสมัครชลประทานใหม่ 10-11 มกราคม 2562 อนุมัติโครงการ
12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนโครงการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 12-14 ธันวาคม 2561 อนุมัติโครงการ
13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครชลประทาน 2 รุ่น เพชรบุรีและบางระกำโมเดล
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ Synthesis of information
15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องมือการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน อนุมัติโครงการ
16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม

ติดต่อเรา