ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

14 ธันวาคม 2018 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ธันวาคม 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04 ธันวาคม 2018 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พฤศจิกายน 2018 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 53
18 พฤศจิกายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 พฤศจิกายน 2018 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 ตุลาคม 2018 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 11)
25 ตุลาคม 2018 แบบลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for change รุ่นที่ 53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 สิงหาคม 2018 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52
14 สิงหาคม 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 52
1 2
12 พฤศจิกายน 2018 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาสาสมัครชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28 สิงหาคม 2018 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลจำนวนอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 สรุปจำนวนและรายชื่อ โครงการจิตอาสากรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (PDF)
05 เมษายน 2018 รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน กรมชลประทาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Excel)
05 เมษายน 2018 หนังสือรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2561
05 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบรมอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
27 สิงหาคม 2018 อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลัหสูตร การเตรียมความพร้อม Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่นในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มการคัดเลือกคุณสมบัติ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 หลักเกณฑ์การคัดเลือก Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) และ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำดีเด่น และคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 รายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มคุณสมบัติ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
05 เมษายน 2018 แบบฟอร์มรายชื่อ Smart Farmer ในเขตพื้นที่ชลประทาน
05 พฤศจิกายน 2018 เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานด้านองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 มิถุนายน 2018 ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562
05 มิถุนายน 2018 แบบฟอร์มขอลบข้อมูลกลุ่ม ในระบบองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 พฤษภาคม 2018 Excel Teamplate ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18 พฤษภาคม 2018 ประกาศผลสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2562
15 พฤษภาคม 2018 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8-11 พ.ค. 61
01 พฤษภาคม 2018 สื่อการเรียนรู้ขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
01 พฤษภาคม 2018 รหัสโครงการชลประทาน สำหรับการขึ้นทะเบียนกลุ่ม
27 เมษายน 2018 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
25 เมษายน 2018 อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562
1 2

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับหลักสูตรวันที่ฝึกอบรมสมัครเข้าร่วมแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
1โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11
(ครั้งที่ 1) 17-19 ธันวาคม 2561
(ครั้งที่ 2) 22-24 มกราคม 2562
(ครั้งที่ 3) 19-22 กุมภาพันธ์ 2562
(ครั้งที่ 4) 26-29 มีนาคม 2562
(ครั้งที่ 5) 23-26 เมษายน 2562
ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5319-23 พฤศจิกายน 2561ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
3โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5424-28 มิถุนายน 2562 ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงระบบ System Thinking-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
5โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256218-21 มีนาคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
6โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ตนเองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์14-16 มกราคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
7โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อาสาสมัครชลประทานใหม่10-11 มกราคม 2562ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
8โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนโครงการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
9โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครชลประทาน 2 รุ่น เพชรบุรีและบางระกำโมเดล-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
10โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ Synthesis of information-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
11โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องมือการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร
12โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม-ใบสมัครแบบตอบรับอนุมัติหลักสูตร

ติดต่อเรา