บุคลากร

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นายพชร ชวนสกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

นายพรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)

นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)

นายสรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)