นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารราชการ

05 เมษายน 2018 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
05 เมษายน 2018 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
05 เมษายน 2018 คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานคณะกรรมการจัดการชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2018 หนังสือรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2018 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2561
12 กุมภาพันธ์ 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2018 ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2018 แบบฟอร์มตอบรับเข้าอบรมอาสาสมัครชลประทาน
12 กุมภาพันธ์ 2018 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
06 กุมภาพันธ์ 2018 เอกสารทั้งหมด
1 5 6 7

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

View Results

Loading ... Loading ...