ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ

02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข234/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข270/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผส.สช.
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข1099/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (1 ราย นายธนา สุวัฑฒน)
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข243/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข546/2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (35 ราย)
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข460/2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (35 ราย)
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข420/2553 การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข179/2553 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สสช.(เป็นการภายใน)
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข143/2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.
30 มีนาคม 2018 คำสั่งที่ ข1079/2552 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (1 ราย นายสมบัติ สาลีพัฒนา)
1 2 3

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง