Personnel : General Administration Branch

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

นาง อารีย์ แต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

นาง จินดา สุขรุ่งเรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาว ไอรินทร์ จารุกุลรัตนวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาว จรรยาภรณ์ คำเปลว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาว พิมพาภรณ์ ผึ้งพันธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาย ทินกร ทองภูธรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นาย สมลักษณ์ หรุ่นศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ

นาย ณัฐพงศ์ เกลี้ยงประไพ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมเพิวเตอร์