Personnel

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นาง อารีย์ แต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)

นาย พรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)

นาย ธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)

นาย สรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)

นาย นิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)