Personnel : Complaint Management Group

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน


นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนจัดการข้อร้องเรียน

นาย ธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)

นางสาว ศศิธร บัวทองคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นาย ขวัญชัย สาคร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นาง ชมชนก คล้ายคลึงบงกช
เจ้าพนักงานธุรการ

นาง อุษณีย์ ไกรงามสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นาง จิราพรรณ สาคร
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาว สุปราณี พิสุทธิพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาว อุษณีย์ ธานี
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาว อรอุมา โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาว ปวีณา กวางไพร
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาว กัญจน์พิชญ์ จุลานนท์
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาว ดารารัตน์ ทิมเล็ก
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาว รุ่งทิพย์ พุทธทองนาค
เจ้าหน้าที่ Call Center 1460