Home

Mr.Wiwat Maneein
Director, Public Participatory Promotion Division

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร

 • โครงการฝึกอบรม อส.ชป. 1-2 กพ. 2561
  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน โดยมี นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ...

รายงานผลการดำเนินงาน

 • รายงานผลประจำไตรมาส การจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (1111)
 • รายงานผลประจำปีงบประมาณ การจัดการข้อร้องเรียน กรมชลประทาน (1460)
 • รายงานผลประจำเดือน การจัดการข้อร้องเรียน กรมชลประทาน (1460)
 • ติดตามเราได้ที่

  แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

  View Results

  Loading ... Loading ...