Contact US

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผอ.สช.)
ภายใน: 2824, 2825 ต่อ 101
สายตรง: 0-2669-3738, 0-2669-3775 ต่อ 101
อีเมล: sujin_limtop@hotmail.com

นาง อารีย์ แต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 102
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 102
อีเมล: pp2501@yahoo.com

นาย พรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 104
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 104
อีเมล: leang46@hotmail.com

นาย ธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 103
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 103
อีเมล: callcenter1460@gmail.com

นาย สรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 106
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 106
อีเมล: e.sarayut@gmail.com

นาย นิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 105
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 105
อีเมล: niphonrid@yahoo.co.th