Contact : Participation Promotion on Water Resources Development Group

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผอ.สช.)
ภายใน: 2824, 2825 ต่อ 101
สายตรง: 0-2669-3738, 0-2669-3775 ต่อ 101
อีเมล: sujin_limtop@hotmail.com

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ppwrd.group@gmail.com


นาย นิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 105
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 105
อีเมล: niphonrid@yahoo.co.th

นาย นิพัทธ์ ทองประไพ
ภายใน: 2825 ต่อ 129
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 129
อีเมล: nipat.thong@gmail.com

นาย สุทธิพงษ์ ไพรสุดาทิศ
ภายใน: 2825 ต่อ 123
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 123
อีเมล: praisudatis20@gmail.com

นาย ประจักษ์ ศรีจักร
ภายใน: 2825 ต่อ 111
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 111
อีเมล: knowjung@hotmail.com