Contact : Complaint Management Group

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นาย สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ผอ.สช.)
ภายใน: 2824, 2825 ต่อ 101
สายตรง: 0-2669-3738, 0-2669-3775 ต่อ 101
อีเมล: sujin_limtop@hotmail.com

ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

callcenter1460@gmail.com


นาย ธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 103
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 103
อีเมล: callcenter1460@gmail.com

นางสาว ศศิธร บัวทองคำ
ภายใน: 2825 ต่อ 112
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 112

นาย ขวัญชัย สาคร
ภายใน: 2825 ต่อ 110
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 110
อีเมล: kunkhuan@gmail.com

นาง ชมชนก คล้ายคลึงบงกช
ภายใน: 2825 ต่อ 114
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 114

นางสาว จิราพรรณ สาคร
ภายใน: 2825 ต่อ 115
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 115
อีเมล: mameaw-na-ka@hotmail.com

นาง อุษณีย์ ไกรงามสม
ภายใน: 2825 ต่อ 117
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 117

นางสาว สุปราณี พิสุทธิพงษ์
ภายใน: 2825 ต่อ 118
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 118
อีเมล: fartimakondee@hotmail.com