คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข1121/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายนิพนธ์)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข237/2560 ย้ายข้าราชการ (พรชัย + สรายุทธ)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข1287/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (2 ราย นายสมบัติ + นายณัฐพล)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข984/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผส.สช.
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ 361/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (1 ราย น.ส.ศศิธร บัวทองคำ)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ 312/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (31 ราย)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข310/2558 การจัดตำแหน่งข้าราชการ
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ 61/2558 การจัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นหน่วยงานภายใน)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข234/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ)
02 เมษายน 2018 คำสั่งที่ ข270/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผส.สช.
1 2 3