ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460


นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใน: 2824, 2825 ต่อ 101
สายตรง: 0-2669-3738, 0-2669-3775 ต่อ 101
อีเมล:

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 102
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 102
อีเมล:

นายพรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 104
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 104
อีเมล: leang46@hotmail.com

นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 103
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 103
อีเมล: callcenter1460@gmail.com

นายสรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 106
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 106
อีเมล: e.sarayut@gmail.com

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 105
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 105
อีเมล: niphonrid@yahoo.co.th