ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460


อักษรย่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ชื่อ- สกุลหมายเลขภายในหมายเลขภายนอก
ผอ.สช.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
2824
2825 ต่อ 101
0-2669-3738
0-2669-3775 ต่อ 101
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝบท.สช.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
2825 ต่อ 1020-2669-3775 ต่อ 102
งานธุรการ
นางจินดา สุขรุ่งเรือง
2825 ต่อ 109 0-2669-3775 ต่อ 109
งานธุรการ
นายสมลักษณ์ หรุ่นศิริ
2825 ต่อ 1080-2669-3775 ต่อ 108
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
นางสาวสุขนที สุดสุข
minakoja2527@gmail.com
2825 ต่อ 1070-2669-3775 ต่อ 107
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
นายทินกร ทองภูธรณ์
korn231@hotmail.com
2825 ต่อ 1000-2669-3775 ต่อ 100
งานพัสดุ
นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช
2825 ต่อ 1140-2669-3775 ต่อ 114
ส่วนยุทธศาสตร์
strategic.ppp@gmail.com
ผยศ.สช.ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)
นายพรชัย ทองดีมีสุข
leang46@hotmail.com
2825 ต่อ 1040-2669-3775 ต่อ 104
นางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์
strategic.ppp@gmail.com
2825 ต่อ 1210-2669-3775 ต่อ 121
นางสาวเบญจมาภรณ์ เจริญศรี
konick1818@gmail.com
2825 ต่อ 1280-2669-3775 ต่อ 128
ส่วนจัดการข้อร้องเรียน
callcenter1460@gmail.com
ผจร.สช.ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน
นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
callcenter1460@gmail.com
2825 ต่อ 1030-2669-3775 ต่อ 103
นายพชร ชวนสกุล2825 ต่อ 1120-2669-3775 ต่อ 112
นายขวัญชัย สาคร
kunkhuan@gmail.com
2825 ต่อ 1100-2669-3775 ต่อ 110
นางสาวจิราพรรณ สาคร2825 ต่อ 1150-2669-3775 ต่อ 115
นางอุษณีย์ ไกรงามสม2825 ต่อ 1170-2669-3775 ต่อ 117
นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
fartimakondee@hotmail.com
2825 ต่อ 1180-2669-3775 ต่อ 118
นางสาววรรณิดา เลาหะพันธุ์
fernwannida@gmail.com
2825 ต่อ 1190-2669-3775 ต่อ 119
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
ppwrd.group@gmail.com
ผสพ.สช.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
niphonrid@yahoo.co.th
2825 ต่อ 1050-2669-3775 ต่อ 105
นายประจักษ์ ศรีจักร
knowjung@hotmail.com
2825 ต่อ 1110-2669-3775 ต่อ 111
นายสุทธิพงษ์ ไพรสุดาทิศ
praisudatis20@gmail.com
2825 ต่อ 1230-2669-3775 ต่อ 123
ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
ppp.om.rid@gmail.com
ผสบ.สช.ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ
นายสรายุทธ อิ่มใจ
e.sarayut@gmail.com
2825 ต่อ 1060-2669-3775 ต่อ 106
นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต
pch.kht@gmail.com
2825 ต่อ 1250-2669-3775 ต่อ 125
นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง
suwanan_pt@outlook.com
2825 ต่อ 1240-2669-3775 ต่อ 124
นายอรรถพร พวงผิว
autthaporn.pp@gmail.com
2825 ต่อ 1300-2669-3775 ต่อ 130
นายวาทิตย์ บาลทิพย์
watit3965@gmail.com
2825 ต่อ 1260-2669-3775 ต่อ 126
นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์2825 ต่อ 1260-2669-3775 ต่อ 126