ติดต่อ : ส่วนยุทธศาสตร์

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460

ส่วนยุทธศาสตร์

strategic.ppp@gmail.com


นายพรชัย ทองดีมีสุข
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 104
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 104
อีเมล: leang46@hotmail.com

นางสาวธนวรรณ วรรณวงษ์
ภายใน: 2825 ต่อ 121
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 121
อีเมล: strategic.ppp@gmail.com

นางสาวเบญจมาภรณ์ เจริญศรี
ภายใน: 2825 ต่อ 128
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 128