ติดต่อ : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ

ppwrd.group@gmail.com


นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 105
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 105
อีเมล: niphonrid@yahoo.co.th

นายประจักษ์ ศรีจักร
ภายใน: 2825 ต่อ 111
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 111
อีเมล: knowjung@hotmail.com

นายสุทธิพงษ์ ไพรสุดาทิศ
ภายใน: 2825 ต่อ 123
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 123
อีเมล: praisudatis20@gmail.com