ติดต่อ : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460

ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

ppp.om.rid@gmail.com


นายสรายุทธ อิ่มใจ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 106
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 106
อีเมล: e.sarayut@gmail.com

นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต
ภายใน: 2825 ต่อ 125
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 125
อีเมล: pch.kht@gmail.com

นางสาวสุวนันท์ พุกเที่ยง
ภายใน: 2825 ต่อ 124
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 124
อีเมล: suwanan_pt@outlook.com

นายอรรถพร พวงผิว
ภายใน: 2825 ต่อ 130
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 130
อีเมล: autthaporn.pp@gmail.com

นายวาทิตย์ บาลทิพย์
ภายใน: 2825 ต่อ 126
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 126
อีเมล: watit3965@gmail.com

นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
ภายใน: 2825 ต่อ 126
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 126