ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 102
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 102
อีเมล:

นางจินดา สุขรุ่งเรือง
รับผิดชอบ: งานธุรการ
ภายใน: 2825 ต่อ 109
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 109

นายสมลักษณ์ หรุ่นศิริ 
รับผิดชอบ: งานธุรการ
ภายใน: 2825 ต่อ 108
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 108

นางสาวสุขนที สุดสุข
รับผิดชอบ: งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายใน: 2825 ต่อ 107
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 107
อีเมล: minakoja2527@gmail.com


รับผิดชอบ: งานการเงินและบัญชี
ภายใน:
สายตรง:
อีเมล: 

นายทินกร ทองภูธรณ์
รับผิดชอบ: งานพัสดุ
ภายใน: 2825 ต่อ 100
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 100
อีเมล: korn231@hotmail.com

นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช
รับผิดชอบ: งานพัสดุ
ภายใน: 2825 ต่อ 1114
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 114