ติดต่อ : ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทานชั้น 1
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3775 , หมายเลขภายใน 2825 , แฟกซ์ 0-2669-1460

ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

callcenter1460@gmail.com


นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.สช.)
ภายใน: 2825 ต่อ 103
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 103
อีเมล: callcenter1460@gmail.com

นายพชร ชวนสกุล
ภายใน: 2825 ต่อ 112
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 112

นายขวัญชัย สาคร
ภายใน: 2825 ต่อ 110
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 110
อีเมล: kunkhuan@gmail.com

นางสาวจิราพรรณ สาคร
ภายใน: 2825 ต่อ 115
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 115

นางอุษณีย์ ไกรงามสม
ภายใน: 2825 ต่อ 117
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 117

นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์
ภายใน: 2825 ต่อ 118
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 118
อีเมล: fartimakondee@hotmail.com

นางสาววรรณิดา เลาหะพันธุ์
ภายใน: 2825 ต่อ 119
สายตรง: 0-2669-3775 ต่อ 119
อีเมล: fernwannida@gmail.com