อนุมัติโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

อนุมัติโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
View Fullscreen