ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำหนังสือเล่าเรื่องจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ฯ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ พ.ศ. 2554
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนรายงาน ฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ