แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน (P1)

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจากการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน (P2)

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน (P3)