สรุปแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน ในพื้นที่ชลประทาน สชป.1-17

สรุปแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน ในพื้นที่ชลประทาน สชป.1-17
View Fullscreen