คำสั่งที่ ข243/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.

คำสั่งที่ ข243/2555 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผส.สช.