KM_พัฒนาแหล่งน้ำแบบประชารัฐ

 


แผ่นพับ ชุดความรู้ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ” PSD # OutSide InSide

pacharat_final_p1  pacharat_final_p2   pacharat_final_p3   pacharat final p4   pacharat final p5   pacharat final p6

ข้อมูล : ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9

ที่มา : กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 พัฒนาโดย คณะทำงานจัดการความรู้ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน