เยี่ยมชม ดูงาน ณ กสช.

 15 กรกฎาคม 2559 :
สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับระบบระติดตามและประเมินผลโครงการพร้อม เยี่ยมชมการดำเนินงานระบบจัดการข้อร้องเรียน