รายงานผลการดำเนินการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557)