รายงานผลการดำเนินการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน

  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)
  • รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)