นายวิวัฒน์ มณีอินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารราชการ

05 มีนาคม 2019 หนังสือคำรับรอง การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน
05 มีนาคม 2019 แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครชลประทาน
05 มีนาคม 2019 อบรมอาสาสมัครชลประทาน ปี 2562_28022562
11 กุมภาพันธ์ 2019 เอกสารประกอบการประชุมการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย RID No.1
10 มกราคม 2019 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชลกร ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 มกราคม 2019 อนุมัติโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
04 มกราคม 2019 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ธันวาคม 2018 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ปี 2561
18 ธันวาคม 2018 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2018 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 2 3 7

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

View Results

Loading ... Loading ...